Drinkwaterbesluit

Drinkwaterbesluit

Het Drinkwaterbesluit is een verdere uitwerking van de Drinkwaterwet. De Drinkwaterwet is een soort grondwet. De te volgen procedure om een grondwet te wijzigen vergt veel tijd en inspanning. Een besluit, zoals het Drinkwaterbesluit, is gemakkelijker te wijzigen met een Algemeen Maatregel van Bestuur (AMvB).

Uiteraard mag een AMvB niet in tegenspraak komen met de ‘grondwet’. Een AMvB wil zeggen een door de Kroon, na advies van de Raad van State, vastgestelde algemeen bindende regeling van onderwerpen, waartoe de Wet machtiging of opdracht heeft gegeven. Een dergelijke machtiging of opdracht wordt meestal in de wet gegeven om de wettekst zelf niet met al te gedetailleerde regelingen te belasten.

Het besluit bevat nadere regels over de onderwerpen uit de Drinkwaterwet en een apart hoofdstuk over Legionellapreventie.

Controle door het drinkwaterbedrijf

Op grond van artikel 24 van de Drinkwaterwet controleren de drinkwaterbedrijven de op het leidingnet van het drinkwaterbedrijf aangesloten woninginstallaties, collectieve watervoorzieningen, collectieve leidingnetten, waaronder tankstations, en overige installaties.

Voor aangesloten collectieve watervoorzieningen en collectieve leidingnetten, richt de controle zich ook op de bescherming van derden aan de tappunten. Dit wordt ook wel terugstroompreventie genoemd. Op een tankstation is dit bijvoorbeeld de afwasmachine of de koffieautomaat. Een deel van de aangesloten collectieve installaties wordt tevens gecontroleerd op legionellapreventie.

De controles door de drinkwaterbedrijven op locatie worden uitgevoerd op basis van Waterwerkblad 1.4G “Beheer van leidingwaterinstallaties (oktober 2011)”.

Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit “Legionellapreventie”

Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit bepaalt dat de eigenaren/beheerders van sommige leidingwaterinstallaties een risicoanalyse voor legionellabesmetting moeten uitvoeren. Bij de vorming van aerosolen moeten ze een beheersplan opstellen en uitvoeren, een logboek bijhouden en periodiek het water analyseren op legionellabacteriën.

Meer informatie aanvragen >