Norm overschrijding Legionella

Norm overschrijding Legionella

Als in een geanalyseerd watermonster meer legionellabacteriën zitten dan de hiervoor gestelde norm (100 kolonie vormende eenheden per liter (kve/l)), dan dienen er maatregelen genomen te worden. Is de overschrijding boven 1.000 kve/l, dan dient dit volgens het Drinkwaterbesluit direct gemeld te worden aan de ILT. Dit gaat via een meldingsformulier welke te vinden is op de homepage van de website van de Inspectie: www.ilent.nl/contact/melden. Wanneer een overschrijding niet gemeld wordt dan is er sprake van een overtreding. De inspectie stuurt de meldingen direct door naar de GGD in de desbetreffende regio. Het is belangrijk dat er, eventueel in overleg met Holland Building Maintenance B.V., direct maatregelen worden genomen om de besmetting in de installatie weg te nemen. De Inspectie houdt hier toezicht op en kan maatregelen opleggen, zoals (gedeeltelijke) sluiting van de drinkwaterinstallatie.

Bij normoverschrijdingen boven de 1.000 kve/l wordt, onder regie van de Inspectie en in samenwerking met de GGD, besloten of en zo ja, hoe , klanten/gebruikers hierover ingelicht dienen te worden. De GGD is de deskundige voor het inschatten van de gezondheidsrisico’s van bepaalde groepen mensen. De wet schrijft voor dat klanten/gebruikers op de hoogte moeten worden gebracht wanneer er in een organisatie een legionellabesmetting is geconstateerd en de inspectie van oordeel is dat dit nodig is. Zo kunnen de juiste maatregelen worden genomen bij ziekteverschijnselen die met legionella in verband kunnen worden gebracht.

Meer informatie aanvragen >