Drinkwaterinstallatie

Drinkwaterinstallatie

Tijdens het verblijf in de leidingwaterinstallatie is het noodzakelijk dat de kwaliteit van het drinkwater niet of bijna niet verandert. De kwaliteitseisen van het drinkwater gelden immers aan het tappunt: de kwaliteit bij het tappunt blijft nagenoeg gelijk aan het geleverde water bij de hoofdkraan.De Nederlandse norm NEN 1006, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI), geeft aan waar een leidingwaterinstallatie aan moet voldoen opdat die installatie aan het voorgaande beantwoordt. NEN 1006 is gebaseerd op een aantal grondslagen van waaruit deze voorschriften zijn opgesteld.

De leidingwaterinstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd zijn dat:

  • de voor het doel beoogde volumestroom en gebruiksdruk aan de desbetreffende tappunten en aansluitpunten voor toestellen beschikbaar is;
  • het water bij de tappunten – met het oog op de volksgezondheid – betrouwbaar is voor het gebruiksdoel;
  • deze veilig is voor leven en/of eigendommen van de gebruiker en derden;
  • de levering van leidingwater bij derden niet nadelig wordt beïnvloed;
  • geluidshinder wordt vermeden;
  • deze geen aanleiding geeft tot verspilling van drinkwater en/of energie;
  • een langdurig en ongestoord gebruik moet kunnen worden verwacht;
  • de kwaliteit van de verschillende soorten drinkwater niet door verbindingen onderling of anderszins nadelig wordt beïnvloed.

NEN 1006 waterwerkbladen

Met een aantal jaren zal de NEN 1006 worden opgevolgd door de Europese norm EN 806 welke in voorbereiding is.

Waterwerkbladen zijn een gedetailleerde uitwerking van veel NEN 1006 bepalingen:

  • in formele zin vormen deze waterwerkbladen geen verplichte voorschriften;
  • in de waterwerkbladen zijn zowel bepalingen als richtlijnen opgenomen.

Door een leidingwaterinstallatie goed aan te leggen, te onderhouden en te beheren, kunnen veel risico’s voor de gebruikers worden voorkomen.

Meer informatie aanvragen >